„Неохим Протект“ ЕООД е дружество регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 126610104, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Химкомбинатска“ 3. В „Неохим Протект“ ЕООД има назначено длъжностно лице по защита на данните. Телефона за връзка с длъжностното лице е 0887714701.

  „Неохим Протект“ ЕООД обработва лични данни във връзка със изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения на работници и служители на дружеството, работници и служители на външни фирми, с които дружеството има сключени договори, клиенти и доставчици.

  За работниците и служителите на дружеството обработката на личните им данни се извършва:
 • за изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения
 • за изпълнение на задължения на „Неохим Протект“ ЕООД, произтичащи по силата на закон или друг нормативен акт
 • след съгласие от страна на работниците и служителите на дружеството
 • с оглед легитимен интерес на „Неохим Протект“ ЕООД

  „Неохим Протект“ ЕООД обработва следните данни на работниците и служителите си
обикновени данни:
 • трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес, настоящ адрес, телефонни номера, банкови сметки, информация за завършено образование, трудова дейност, информация за допълнителни квалификации
чувствителни данни:
 • данни от медицинско свидетелството
 • данни от експертни решения на ТЕЛК
 • болнични листи
 • синдикална принадлежност
 • видеонаблюдение
 • данни свързани със здравословното състояние обработвани от СТМ

  Личните данни на работниците и служителите се съхраняват съгласно действащото законодателство:
 • ведомости за заплати – 50 г.
Личните данни на служителите се предоставят от „Неохим Протект“ ЕООД на държавни органи, в т. ч. на НАП, НОИ, НЗОК, инспекция по труда и др; ЧСИ – в кръга на тяхната компетентност, както на трети лица – в случаите, когато това се изисква по силата на закон или друг нормативен акт.
  За клиенти и доставчици обработката на личните им данни се извършва:
 • за изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения
 • за изпълнение на задължения на „Неохим Протект“ ЕООД, произтичащи по силата на закон или друг нормативен акт
 • след съгласие от страна клиенти и доставчици
 • с оглед легитимен интерес на „Неохим Протект“ ЕООД
За осигуряване на адекватна защита на на данните на дружеството и своите служители ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в закона за защита на личните данни. Дружеството е определило длъжностно лице по защита на данните. С цел максимална сигурност при обработка и съхранение на лични данни може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране.
  „Неохим Протект“ ЕООД обработва следните данни на клиенти и доставчици:
Данни за идентификация:
 • трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, № на лична карта
Личните данни на клиенти и доставчици се съхраняват до изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции / 5 години /, задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания предвидени в действащото законодателство / 5 години /. Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.
  Права на субектите на данни във връзка с обработването на личните им данни:
Право на информация:
 • субектите на данни имат право на информация за това дали отнасящите се за тях данни се обработват, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват
 • субектите на данни имат право на съобщение в разбираема, форма съдържащо личните им данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник
Право на корекция:
В случай, че „Неохим Протект“ ЕООД обработва непълни или сгрешени / грешни данни, субектите на данни имат право, по всяко време да поискат от „Неохим Протект“ ЕООД:
 • да заличи, коригира или блокира личните им данни, обработването, на които не отговаря на изисканията на закона
 • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, блокиране или коригиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия
Право на възражение:
По всяко време субектите на данни имат право да:
 • възразят срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно личните данни на физическото лице не могат да бъдат повече обработваните
Право на ограничаване на обработването:
Субектите на данни имат право да поискат ограничаване на обработването на личните им данни, ако:
 • оспорват верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им
 • сте подали възражение за обработване на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни
Право на преносимост на данните:
 • субектите на данни могат да поискат от „Неохим Протект“ ЕООД да им предостави личните данни, които са предоставили в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако обработването се извършва автоматично
Право на жалба:
 • В случай, че субектите на данни смятат, че „Неохим Протект“ ЕООД нарушава приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

  Декларация за оттгляне на съгласие за обработване на лични данни

Заявление за достъп до обработване на лични данни

Заявление за коригиране на лични данни

Заявление за изтриване на лични данни

Заявление за ограничено обработване на лични данни

Заявление за прехвърляне на лични данни

Заявление за получаване на лични данни